บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
  แนะนำทรัพยากร      แก้ไขข้อมูล      กลับหน้าหลัก   

ค้นหา        


รายการทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

เลขที่ทรัพยากร
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
ผู้แนะนำ
สถานะ
การดำเนินการจัดซื้อ
281 
น้ำตาลไหม้ เล่ม 2   ช่อลัดา  ณ บ้านวรรณกรรม  2551  สมศรี หวันชิตนาย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
280 
การจัดการความปลอดภัยอาหาร สำหรับงานบริการอาหาร    ผศ. ดร. วราภา มหากาญจนกุล, สิริพร สธนเสาวภาคย์, ผศ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2554  ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
279 
เทคโนโลยีภาชนะบรรจุ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทัย ธำรงโชติ   โอเดียนสโตร์    ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
278 
การวัดและเครื่องมือวัด การประยกุต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร    ผศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค และ รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์   คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.   2555  ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
277 
วิศวกรรมอาหาร : หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรม   รศ.ดร รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิช  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  2005  ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
275 
เด็กน้อยโตเข้าหาแสง   มิลินทร์      สมศรี หวันชิตนาย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
254 
Ukolele เล่นง่ายได้อีก   อานันทยุทธ ทองเลี่ยม  โปรวิชั่น  2554  อารียา สงมา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
252 
ผลิตภัณฑ์ยาง :กระบวนการผลิตและเทคโนโลยี    วราภรณ์ ขจรไชยกูล    2552  วัชรินทร์ สายน้ำใส  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
251 
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้   ดนัย บุณยเกียรติ; นิธิยา รัตนาปนนท์  สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์    ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
250 
MP3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ปรับปรุงใหม่ 2554   ฐานะดีปริ้นติ้ง  ฐานะดีปริ้นติ้ง  2554  ฐาน ธนชัยวิวัฒน์  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
249 
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น Basic English   ทนงค์ ลำประไพ  สูตรไพศาล  2555  ฐาน ธนชัยวิวัฒน์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
248 
ทสาเนยัะะยม้ะนยบพั   สุรศักดิ์ จันทะศรี  บ้านหนองโสน  2544  ตี๋  พิจารณาไม่จัดซื้อ
247 
สุนัขจิ้งจอกเจ้าเหล่กับแพะ   นาง ฐาปณี วราพุฒ  ลาดพร้าว  2543  มุ้ย  พิจารณาไม่จัดซื้อ
246 
เทคโนโลยี่เนื้อสัมผัส ของผลผลิตเกษตรและอาหาร   รศ. ดร. ปานมนัส ศิริสมบูรณ์    2554  ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
245 
คัมภีร์ Ubuntu Linux Server เล่ม 3   บัณฑิต จามรภูติ  บัณฑิตเพรส  2554  กอบศักดิ์ ณ นคร  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
244 
คัมภีร์ UBUNTU LINUX SERVER เล่ม 1   บัณฑิต จามรภูติ    2552  กอบศักดิ์ ณ นคร  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
232 
โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์   โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์  ซีเอ็ดยูเคชั่น  2549  รศ.ยาใจ โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
231 
เจ็บนิดเดียวเดี๋ยวก็เช้า (An This Too Shall Pass)   ภูมิชาย บุญสินสุข  a book  2552  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
230 
ทานยาหลังอาหารแล้วดื่มน้ำตามาก ๆ    จิราภรณ์ วิหวา  กรุงเทพฯ: SALMON BOOKS  2553  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
229 
ขอตั๋วหนึ่งใบกลับไปสู่วัยเด็ก (Cho toi mot ve di tuoi tho)   เหงวียน เหญิต อั๋นห์; มนธิรา ราโท, เรียบเรียง  ANOVEL  2554  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
228 
จักรวาล 1 X 1 เมตร   ม.ย.ร. มะลิ  วงกลม  2552  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
227 
อยู่ใต้ฟ้า อย่ากลัวฝน   ม.ย.ร.มะลิ  วงกลม  2553  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
226 
การลาออกครั้งสุดท้าย (The Last Resignment)   ภาณุมาศ ทองธนากุล  a book  2553  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
225 
SLOW BOOK   ต้องการ  a book  2553  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
223 
ผู้ชายคนที่ตามรักเธอทุกชาติ พิมพ์ครั้งที่ 85   วินทร์ เลียววาริณ  113  2549  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
222 
เร้นรอยทราย    ชเล วุทธานันท์ ; จิระนันท์ พิตรปรีชา, ผู้เรียบเรียง  ANOVEL  2554  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
221 
เริ่มต้นทำเงินกับ ebay+Paypal ฉบับสมบูรณ์   ฐิติกานต์ นิธิอุทัย  Dream&Passion Publishing  2553  วชิราภรณ์ ขุนจันทร์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
220 
Management Strategy: Achieving Sustained Competitive Advantage   Alfred A. Marcus  McGraw-Hill Education  2010  วชิราภรณ์ ขุนจันทร์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
219 
Project Management Tools and Techniques for Success    Christine B. Tayntor  CRC  2010  วชิราภรณ์ ขุนจันทร์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
218 
Contemporary Project Management: Organize, Plan, Perform   Timothy Kloppenborg  Cengage Learning  2011  วชิราภรณ์ ขุนจันทร์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ
สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ
**สามารถแก้ไขข้อมูลทรัพยากรได้ โดยคลิกที่เลขที่ทรัพยากร หรือ ชื่อเรื่อง
(แก้ไขได้เฉพาะทรัพยากรที่มีสถานะเป็น อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ)
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th