บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
  แนะนำทรัพยากร      แก้ไขข้อมูล      กลับหน้าหลัก   

ค้นหา        


รายการทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

เลขที่ทรัพยากร
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
ผู้แนะนำ
สถานะ
การดำเนินการจัดซื้อ
157 
ประวัติศาสตร์ไทยสมัย พ.ศ.2352-2453 ด้านสังคม   ชัย เรืองศิลป์      อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
156 
ภารตวิทยา   กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย      อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
155 
กินข้าวกับอาม่า วัฒนธรรมอาหารการกินของลูกจีนในเมืองไทย   อดุลย์ รัตนมั่นเกษม      อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
154 
กำเนิดและวิวัฒนาการของคนแต้จิ๋ว อดีตถึงปัจจุบัน   อดุลย์ รัตนมั่นเกษม      อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
153 
เรื่องเพศในวัฒนธรรมจีน 4,000 ปี   อดุลย์ รัตนมั่นเกษม      อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
152 
ฮอโลคอสต์ : การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว ชุด Lost Words   เอมอร เอาฬาร      อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
151 
ประวัติศาสตร์ ชาติ ปัญญาชน พ.1   นิธิ เอียวศรีวงศ์      อ.สิรีธร ถาวรวงศา  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
150 
ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 2   ดิเรก ชัยนาม      อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
149 
สงครามครูเสด จากสายตาชาวอรับ    สุธาสินี พานิชชานนท์       อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
148 
พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช มหาสถูปแห่งคาบสมุทรภาคใต้   ประภัสสร์ ชูวิเชียร      อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
147 
60 ปีโพ้นทะเล   ปนัดดา เลิศล้ำอำไพ      อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
146 
ทางรถไฟสายใต้ในเงาอาทิตย์อุทัย   พวงทิพย์ เกียรติสหกุล    2554  อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
145 
ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้   ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์      อ.นันทยา ศรีวารินทร์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
144 
วิถีไทย   อุดม เชยกีวงศ์และคณะ      อ.นันทยา ศรีวารินทร์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
143 
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย   พวงผกา คุโรวาท      อ.นันทยา ศรีวารินทร์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
142 
วิถีชีวิตชาวใต้ ประเพณีและวัฒนธรรม   ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์      น.ส.นันทยา ศรีวารินทร์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
141 
ประวัติศาสตร์โลกผ่านเกลือ (SALT: A WORLD HISTORY)    MARK KURLANSKY  มติชน  2553  อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
140 
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉบับเคมบริดจ์ เล่ม 3 :จากประมาณ ค.ศ.1800 ถึง ทศวรรษ 19    NICHOLAS TARLING    2552  อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
139 
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉบับเคมบริดจ์ เล่ม 2 :จากประมาณ ค.ศ.1500 ถึงประมาณ ค.ศ    NICHOLAS TARLING และคณะ    2552  อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
138 
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉบับเคมบริดจ์ เล่ม 1 :จากยุคเริ่มแรกถึงประมาณ ค.ศ. 150    NICHOLAS TARLING    2552  อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
137 
ตรอตสกีบนเส้นทางการปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ.1917    สัญชัย สุวังบุตร    2547  อ.สิรีธร ถาวรวงศา  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
136 
เลนินกับการสร้างรัฐสังคมนิยมโซเวียต    สัญชัย สุวังบุตร    2553  อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
135 
นาซีในสมัยไวมาร์ ค.ศ.1918-1933 (NAZI IN THE WEIMAR PERIOD 1918-1933)    สัญชัย สุวังบุตร    2551  อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
134 
ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 19 (MIRROR OF THE 19TH CENTURY EUROPE)    สัญชัย สุวังบุตร และคณะ    2554  อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
133 
ราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญสู่สาธารณรัฐ :ฝรั่งเศส ค.ศ. 1815-1970   สัญชัย สุวังบุตร    2552  อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
132 
รัฐชาติ-พรมแดน: ความขัดแย้งและข้อยุติบนเส้นทางสันติภาพอาเซียน (NATION-STATES AND THEIR BOR    ชาญวิทย์ เกษตรศิริ :บรรณาธิการ และคณะ    2553  อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
131 
กตัญญูในกงเต๊กและกงเต๊กในกตัญญู :พิธีกงเต๊กในสังคมไทยและสังคมโลก    แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2554  อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
130 
กงเต็ก :พิธีศพชาวจีนแต้จิ๋ว    ธรรญาภรณ์ วงศ์บุญชัยนันท์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2550  อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
129 
ยุคล่าอาณานิคมกับตำนานโจรสลัด :ชุดตามรอยอารยธรรม    อนันตชัย จินดาวัฒน์    2553  อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
128 
ประวัติศาสตร์โลกสมัยศาสนาเรืองอำนาจและยุโรปยุคกลาง    อนันตชัย จินดาวัฒน์    2553   อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ
สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ
**สามารถแก้ไขข้อมูลทรัพยากรได้ โดยคลิกที่เลขที่ทรัพยากร หรือ ชื่อเรื่อง
(แก้ไขได้เฉพาะทรัพยากรที่มีสถานะเป็น อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ)
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th