บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
  แนะนำทรัพยากร      แก้ไขข้อมูล      กลับหน้าหลัก   

ค้นหา        


รายการทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

เลขที่ทรัพยากร
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
ผู้แนะนำ
สถานะ
การดำเนินการจัดซื้อ
127 
เอกราชอาบเลือด :ปลดแอกจากอาณานิคมทั่วโลก    อนันตชัย จินดาวัฒน์    2554  อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
126 
ตำนานยิ่งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์โลก :ชุดตามรอบอารยธรรมโลก    อนันตชัย จินดาวัฒน์    2552  อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
125 
เครื่องเทศ :ประวัติศาสตร์รสจัดจ้าน (THE TASTE OF CONQUEST)    MICHAEL KRONDL  มติชน  2553  อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
124 
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ (ตั้งแต่การทำสนธิสัญญาบาวริง ถึง เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516)    ปิยนาถ บุนนาค  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2553   อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
123 
The Complete Book on Rubber Chemicals   NPCS Board of Consultants & Engineers  Asia Pacific Business Press Inc.  2009  วัชรินทร์ สายน้ำใส  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
122 
The Complete Book on Rubber Processing and Compounding Technology   NIIR Board of Consultants and Engineers  Asia Pacific Business Press Inc.  2006  วัชรินทร์ สายน้ำใส  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
121 
อาหารสมอง   ไพศาล ถนอมอารมณ์  คิดดี  2553  จิตรักษา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
120 
จงจรเที่ยว :สมุดบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ 12 ประเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, มูลนิธิ  2553  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
119 
รัฐฉาน (เมืองไต) :พลวัตของชาติพันธุ์ในบริบทประวัติศาสตร์และสังคมการเมืองร่วมสมัย    เสมอชัย พูลสุวรรณ  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  2552  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
118 
คำถามสำคัญกว่าคำตอบ   หนุ่มเมืองจันท์  มติชน   2553  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
117 
เหมืองแร่ฉบับสมบูรณ์ เล่ม ๒ (ฉบับปรับปรุงใหม่)   อาจินต์ ปัญจพรรค์  มติชน  2551  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
116 
เหมืองแร่ฉบับสมบูรณ์ เล่ม ๑ (ฉบับปรับปรุงใหม่)    อาจินต์ ปัญจพรรค์  มติชน   2551  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
115 
สร้างสื่อมัลติมีเดียสำหรับ E-LEARNING และการนำเสนอแบบมืออาชีพ    ชาลี กาญจนรัตน์   ซีเอ็ดยูเคชั่น  2553   กอบศักดิ์ ณ นคร  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
114 
สร้าง ระบบ e-Learning ด้วย Moodle ฉบับสมบูรณ์   อาณัติ รัตนถิรกุล  ซีเอ็ดยูเคชั่น  2553  กอบศักดิ์ ณ นคร  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
113 
Photoshop CS5   ผู้สอน : สกล คำปันนา บรรณาธิการ : ดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจ  success media    กอบศักดิ์ ณ นคร  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
112 
Illustrator CS5   ผู้สอน : สกล คำปันนา บรรณาธิการ : ดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจ  success media    กอบศักดิ์ ณ นคร  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
111 
Ulead VideoStudio 11   ผู้แต่ง: สกล คำปันนา บรรณาธิการ : ดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจ  success media    กอบศักดิ์ ณ นคร  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
110 
Windows 7   ผู้สอน : เอกชัย วงษ์ศิริ บรรณาธิการ : ดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจ  success media    กอบศักดิ์ ณ นคร  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
109 
Joomla   บรรณาธิการ : ดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจ  success media    กอบศักดิ์ ณ นคร  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
108 
คู่มือจัดการฐานข้อมูล MySQL   ชาญชัย ศุภอรรถกร  ซัคเซส มีเดีย, บจก.   2552  กอบศักดิ์ ณ นคร  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
107 
เทคนิค การตัดต่อวิดีโอด้วย Final Cut Pro   จีราวุธ วารินทร์  ซีเอ็ด  2553  กอบศักดิ์ ณ นคร  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
106 
นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 2   มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  นานมีบุ๊คส์ พับลิเคชั่น  2553  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
105 
The Sixth Sense คนสัมผัสวิญญาณ   รัชณี เที่ยงธรรม และหมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม  เจ้าสำนัก  2552  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
104 
เนปาลประมาณสะดือ   นิ้วกลม  a book  2549  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
103 
วิจัย...เรื่องใกล้ตัว   สุธีระ ประเสริฐสรรพ์  สกว.  2552  สมศรี หวันชิตนาย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
102 
หลักคิด...การวิจัย   สุธีระ ประเสริฐสรรพ์  สกว.  2552  สมศรี หวันชิตนาย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
101 
จิตจักรพรรดิ ตอน มาเฟียพลังจิต   ดังตฤณ  ฮาวฟาร์  2553  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
100 
เรียนศัพท์กับแฮร์รี่ พอตเตอร์   สุมาลี  นานมีบุ๊คส์ พับลิเคชั่น  2552  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
91 
อาจารย์ในร้านคุกกี้   นิ้วกลม  มติชน  2552  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
90 
กรรมพยากรณ์ ตอน เลือกเกิดใหม่ (เล่ม 2)   ดังตฤณ  นวนิยายบางกอก  2548  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ
สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ
**สามารถแก้ไขข้อมูลทรัพยากรได้ โดยคลิกที่เลขที่ทรัพยากร หรือ ชื่อเรื่อง
(แก้ไขได้เฉพาะทรัพยากรที่มีสถานะเป็น อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ)
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th