บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
  แนะนำทรัพยากร      แก้ไขข้อมูล      กลับหน้าหลัก   

ค้นหา        


รายการทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

เลขที่ทรัพยากร
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
ผู้แนะนำ
สถานะ
การดำเนินการจัดซื้อ
58 
มนุษย์ดอกไม้พันห้าร้อยปี   ปราย พันแสง  เวิร์คพอยท์ พับลิชชิ่ง  10/2547  ฐาปนีย์ แสงประดับ  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
57 
คาเฟ่เสน่หา   ปราย พันแสง  ฟรีฟอร์ม,สนพ.  3/2551  ฐาปนีย์ แสงประดับ  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
52 
พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน   ราชบัณฑิตยสถาน  นานมี    สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
51 
สร้างงานแอนิเมชันให้มีชีวิตด้วย FLASH BASIC (ฉบับปรับปรุงใหม่)   อัศวิน โอกาด้า   NetDesign  2551  อธิพงศ์ คงยะฤทธิ์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
50 
ไม่ไกลกันเกินปาย   จักรพันธุ์ ขวัญมงคล      ฐาปนีย์ แสงประดับ  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
49 
คัมภีร์ FLASH MX 2004 ACTIONSCRIPT   สุธี พงศาสกุลชัย, สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยพรพรงษ์  ซีเอ็ด    กอบศักดิ์ ณ นคร  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
48 
FLASH ACTIONSCRIPT   กำพล ลีลาภรณ์   ศูนย์หนังสือจุฬาฯ  2551  กอบศักดิ์ ณ นคร  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
47 
ปราการแสงดาว   อาพัชรินทร์  อักขระบันเทิง  รัชณี จีระกาญจน์  พิจารณาไม่จัดซื้อ
46 
ออกแบบและติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP-PBX ด้วย Asterisk    กิตติพงษ์ สุวรรณราช    2551  อธิพงศ์ คงยะฤทธิ์  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
45 
ผู้บริหารองค์กรอัจฉริยะ ฉบับนักปฏิบัติ    วิจารณ์ พานิช   สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)   2550   อ มุจลินทร์ ผลกล้า  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
44 
สร้างรายงานด้วย Crystal Reports XI ฉบับสมบูรณ์    ศุภชัย สมพาณิช  infopress  2549  กอบศักดิ์ ณ นคร  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
43 
Database Programming ด้วย VB2008&VC#2008   ศุภชัย สมพานิช  infopress  2551  กอบศักดิ์ ณ นคร  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
42 
WEB PROGRAMMING ด้วย AJAX และ ASP.NET    วันวิสาข์ วิชา   ktp  2551  อธิพงศ์ คงยฤทธิ์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
41 
ทรัพย์ศาสตร์    พระยาสุริยานุวัตร   ศูนย์หนังสือจุฬา  2547  อ.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
40 
สร้างเว็บไซต์ให้ครบสูตร ด้วย JOOMLA!    สาธิต ชัยวิวัฒน์ตระกูล     2551   ณปภัช ไชยถาวร  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
39 
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ    องอาจ นัยพัฒน์   ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2549  นายสุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
38 
รู้จัก PLC ใน 14 ชั่วโมง   บริษัท เอฟ.เอ.เทค จำกัด    2551  พรพิมล คงอินทร์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
37 
เทคโนโลยี RFID   รศ.ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ, อ.ไพโรจน์ ไววานิชกิจ  โครงการไอซีที-เทเลคอมออนไลน์  2549  พรพิมล คงอินทร์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
36 
ศัพท์นิติศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ   ราชบัณฑิตยสถาน    2549  จรุณ สังข์สวัสดิ์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
35 
ทฤษฎีสื่อสารมวลชน   ซีเบอร์ท, เฟรด เอส  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  2551  นันท์นภัส สินจรูญศักดิ์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
34 
พัฒนาทักษะผู้นำแบบมืออาชีพ   อแดร์ จอห์น  เนชั่นบุ๊คส์  2550  สุพิศ ศิริรัตน์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
33 
เพชรฆาตอารยธรรม : ชะตากรรมมนุษยชาติ ภายใต้บงการภูมิอากาศ (The Winds of Change : Climale, Weather, and the Destruction of Civilizations)   คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ ผู้แปล  มติชน  2550  สุพิศ ศิริรัตน์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ
สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ
**สามารถแก้ไขข้อมูลทรัพยากรได้ โดยคลิกที่เลขที่ทรัพยากร หรือ ชื่อเรื่อง
(แก้ไขได้เฉพาะทรัพยากรที่มีสถานะเป็น อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ)
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th