บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ


แนะนำทรัพยากร เพื่อให้ห้องสมุดจัดซื้อ
ประเภททรัพยากร*
ชื่อเรื่อง*
ชื่อผู้แต่ง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
ครั้งที่พิมพ์
รายละเอียด
ราคา
จำนวนที่ต้องการ
ชื่อผู้แนะนำ*
รหัสผ่านสำหรับแก้ไขข้อมูล*
สังกัด*
อีเมล (กรุณากรอกอีเมลเพื่อรับแจ้งผลการเสนอซื้อทางอีเมล)
โทรศัพท์
     

 

 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th