บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
  กลับหน้าหลัก   

ค้นหา        


รายชื่อศูนย์หนังสือ, ร้านหนังสือ, สำนักพิมพ์

จำนวน 27 รายการ

ชื่อ
เว็บไซต์
รายละเอียด
http://www.amazon.com   
http://www.booktime.co.th   
http://www.doubleabooktower.com   
http://www.provision.co.th       บริษัท โปรวิชั่น จำกัด (Provision Co., Ltd.) เป็นผู้ผลิตหนังสือและสื่อทางวิชาการสาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://www.se-ed.com   
http://www.dokya.com   
http://www.nanmeebooks.com   
http://www.cistraining.com/   
http://www.genesis.co.th  ผลิต และจัดจำหน่ายสื่อซอฟต์แวร์ประเภท Interactive, Multimedia และยังทำการพัฒนาซอฟต์แวร์การศึกษา, สาระและความบันเทิง 
http://www.successmedia.com/   
http://www.bg2001.com/  แหล่งรวมสื่อการเรียนการสอนที่ถูกลิขสิทธิ์ ราคายุติธรรม ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก ครบทุกเพศทุกวัย ทุกระดับชั้น 
http://www.naiin.com   
http://thaispecial.com   
http://www.tpabookcentre.com   
http://www.nstda.or.th/cyberbookstore/       ศูนย์หนังสือ สวทช. เป็นแหล่งรวบรวมสื่อสิ่งพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหน่วยงานภายใต้สังกัดของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อบริการจำหน่ายแก่ผู้สนใจทั่วไปได้เลือกซื้อ และเพื่อเป็น การสนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้า ความรู้ ความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย อันเป็นผล มาจากการดำเนินงาน การสนับสนุน การวิจัย โดย สวทช. ทั้งทางด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านเทคโนโลยี โลหะและวัสดุ ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ด้านนาโนเทคโนโลยี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน ด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรม โดยมีศูนย์หนังสือ สวทช. เป็นสื่อกลางการนำเสนอข้อมูล ในรูปแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้การบริการแก่นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อ ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ แข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยเทียบเท่านานาประเทศทั่วโลก 
http://www.chulabook.com/       ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น"ร้านหนังสือในดวงใจ ของ คนไทยทั้งประเทศไทย" ผู้นำความครบถ้วนหลากหลาย หนังสือภาษาไทย - ต่างประเทศ และสื่อการศึกษา ให้ข้อมูลที่เป็นกลางทั้งลูกค้า และสำนักพิมพ์ ดำเนินกิจการในรูปวิสาหกิจที่ต้องเลี้ยงตัวเอง และ ดำเนินงานคล้าย ระบบธุรกิจเอกชน ที่มิได้แสวงหากำไรสูงสุด แต่เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได ้ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ อยู่ในฐานะเป็นหน่วยงานบริการของมหาวิทยาลัย ที่มีนโยบาย แน่วแน่ในการสร้างคนไทยให้มีคุณภาพ มีนิสัย ใฝ่รู้ รักการอ่าน รู้จักค้นคว้าหาข้อมูล และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและบ้านเมือง 
http://www.thaibar.thaigov.net/Search/Search_main.asp   
http://www.kubook.com   
http://bookstore.tu.ac.th/       ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการในการเผยแพร่ และจัดจำหน่าย ตำรา คำสอน ผลงานวิจัย หนังสือทั่วไป สิ่งพิมพ์และอุปกรณ์การศึกษา ตลอดทั้งสื่อสารสนเทศ ในราคา ยุติธรรม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า ตำรา หนังสือประกอบการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาที่ใช้แล้วด้วย 
http://www.thaibookrecommend.com  โครงการ Book Recommendation เป็นเว็บไซต์กลางที่เป็นลักษณะ Web Services เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างแหล่งรวบรวมรายชื่อหนังสือดีที่ควรแนะนำให้อ่านที่ ได้มาจากความคิดเห็นจากหลากหลายกลุ่มคน ทั้งผู้อ่านโดยทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่สนใจจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ และสำนักพิมพ์โดยเป็นความคิดเห็นที่สามารถแสดงออกได้อย่างอิสระ บอกความประทับใจ ความน่าสนใจของเนื้อหา คำแนะนำ รวมถึงความรู้สึกที่มีต่อหนังสือเล่มนั้นอย่างไม่มีขีดจำกัดตลอดจนการพัฒนา ต่อยอดให้สามารถมีส่วนร่วมกันเสนอแนะรายชื่อหนังสือน่าอ่าน การจัดอันดับความน่าสนใจและการสำรวจหาหนังสือที่ขาดแคลน อันเกิดจากกลไกที่ถ่วงดุลความคิดเห็นที่เหมาะสม ที่เกิดจากส่วนรวมและสามารถร่วมกับเว็บไซต์และสำนักพิมพ์ต่างๆ ในการร่วมเป็นเครือข่ายของโครงการแนะนำหนังสือดีที่ควรอ่าน เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปสามารถค้นหาหนังสือที่ต้องการได้ ง่ายขึ้นและรายชื่อหนังสือดีที่ควรอ่านโดยเป็นระบบที่สามารถสร้างได้อย่าง ต่อเนื่องระยะยาวเนื่องจากระบบของการสร้างแหล่งรวบรวมรายชื่อหนังสือที่ดี ที่ควรอ่าน จะต้องมาจากความคิดเห็นที่หลากหลายของผู้อ่านโดยทั่วไป ซึ่งจะนำเนื้อหาเกี่ยวกับการ Review หนังสือมารวบรวมเก็บในฐานข้อมูล เพื่อพร้อมที่จะเป็นแหล่งข้อมูลความคิดเห็นจากหลายๆ บุคคล นำมาแสดงผลและพัฒนาไปสู่การโหวตให้คะแนนหนังสือน่าอ่าน โดยในการเก็บข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลจะใช้หมายเลขรหัส ISBN เป็นการกำหนดหนังสือแต่ละเล่มที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล สามารถเข้าไปแนะนำหนังสือและให้คะแนนได้ที่เว็บไซต์ www.thaibookrecommend.com 
http://www.siamnovella.com   
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/index/index.htm   
http://www.petchkarat.com       สำนักพิมพ์ เพชรกะรัต ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจสำนักพิมพ์ ผลิต และจัดจำหน่ายหนังสือหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ศิลปะประดิษฐ์ การทำอาหารและเครื่องดื่ม หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน เกษตรกรรม สัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ โหราศาสตร์ ตลอดจนปกิณกะทั่วไป 
http://www.winyuchon.co.th       สำนักพิมพ์วิญญูชนได้จัดพิมพ์หนังสือกฎหมาย ประกอบด้วยพระราชบัญญัติต่าง ๆ, ตำรากฎหมาย, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย, หนังสืออ้างอิง, หนังสือประกอบการศึกษาเพิ่มเติม จากประสบการณ์การสอน การค้นคว้าของผู้พิพากษา, อัยการ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสถาบันที่เปิดสอนคณะ/สาขาวิชานิติศาสตร์อื่น ๆ และจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเป็นผู้เขียน
     นอกจากหนังสือกฎหมายแล้ว สำนักพิมพ์ยังได้จัดพิมพ์หนังสือแนวอื่น ๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การบริหาร การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์ สารคดีท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ คำคม สุภาษิต จิตวิทยา ตำรา เป็นต้น โดย "สำนักพิมพ์สายธาร" บริษัทในเครือสำนักพิมพ์วิญญูชน 
http://www.witty.net   
http://www.soutpaisallaw.com  ร้านหนังสือกฎหมายออนไลน์ 
http://www.infopress.co.th   

จำนวน 27 รายการ

 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th