บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ

ข้อมูลทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ
เลขที่ทรัพยากร 364 
ประเภททรัพยากร  หนังสือ 
ชื่อเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจอาหาร หน่วยที่ 1-7 
ผู้แต่ง สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย, สุโขทัยธรรมาธิราช 
สำนักพิมพ์ สุโขทัยธรรมาธิราช, สนพ. ม. 
ปีที่พิมพ์  
ครั้งที่พิมพ์  
รายละเอียด เอกสารการสอนในชุดวิชานี้ คือ หน่วยที่ 1-7 จะเป็นการนำเสนอความคิดด้านสารสนเทศ องค์ประกอบของสารสนเทศและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในส่วนที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานบริหารข้อมูล นอกจากนี้ยังมีการจัดการข้อมูลในระบบพื้นฐานของธุรกิจได้แก่ ระบบสารสนเทศด้านการบัญชีและการเงิน และระบบสารสนเทศด้านการตลาด 
ราคา 219 
จำนวนที่ต้องการ
ชื่อผู้แนะนำ ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง 
สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
วันที่แนะนำ 1/10/2556 15:08:24 
สถานะการดำเนินการจัดซื้อ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
ความเห็นจากบรรณารักษ์  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th