บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ

ข้อมูลทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ
เลขที่ทรัพยากร 365 
ประเภททรัพยากร  หนังสือ 
ชื่อเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจอาหาร หน่วยที่ 8-15 
ผู้แต่ง สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย, สุโขทัยธรรมาธิราช 
สำนักพิมพ์ วิชั่น สมาร์ท, บจก. 
ปีที่พิมพ์  
ครั้งที่พิมพ์  
รายละเอียด เป็นหนังสือประกอบการสอนในหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ แขนงวิชาคหกรรมศาสตร์ธุรกิจ เพื่อการบริหารหรือจัดการข้อมูลในธุรกิจอาหาร ซึ่งได้เสนอแนวคิดด้านสารสนเทศ และมีการนำเสนอแนวคิดของการนำระบบสารสนเทศมาใช้จัดการด้านธุรกิจอาหารด้านต่าง ๆ 
ราคา 250 
จำนวนที่ต้องการ
ชื่อผู้แนะนำ ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง 
สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
วันที่แนะนำ 1/10/2556 15:10:04 
สถานะการดำเนินการจัดซื้อ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
ความเห็นจากบรรณารักษ์  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th