บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ


บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
(เฉพาะหนังสือที่ให้บริการในสำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏสงขลาเท่านั้น)

ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอใช้บริการ
ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง*
ประเภท*
คณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์*
โปรแกรมวิชา/ฝ่าย/งาน*
อีเมล*
โทรศัพท์*

 

รายการหนังสือที่ต้องการให้ค้นหาตัวเล่มหนังสือ
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
เลขเรียกหนังสือ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสืบค้นหนังสือได้จากระบบ OPAC (สืบค้นหนังสือคลิกที่นี่)

2. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการค้นหาตัวเล่มหนังสือ และจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับข้อมูล (หากไม่มีอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า กรุณาตรวจสอบที่อีเมลขยะ)

3. ผู้ใช้บริการต้องมารับหนังสือด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 2 ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับการติดต่อกลับทางอีเมล

     

 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th