บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ


บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ และนำส่งคณะ/หน่วยงาน
(เฉพาะหนังสือที่ให้บริการในสำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏสงขลาเท่านั้น)

ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอใช้บริการ
ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง*
ประเภท*
คณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์*
โปรแกรมวิชา/ฝ่าย/งาน*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ผู้ใช้บริการประสงค์

มารับด้วยตนเอง (เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล ภายใน 24 ชั่วโมง)

นำส่งที่คณะ/หน่วยงาน (เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบทางโทรศัพท์ ภายใน 24 ชั่วโมง)

 

รายการหนังสือที่ต้องการให้ค้นหาตัวเล่มหนังสือ
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
เลขเรียกหนังสือ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสืบค้นหนังสือได้จากระบบ OPAC (สืบค้นหนังสือคลิกที่นี่)

2. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการค้นหาตัวเล่มหนังสือ และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง ตามช่องทางที่ท่านแจ้งไว้

3. ในกรณีที่นำส่งที่คณะ/หน่วยงาน

   3.1 หนังสือที่นำส่งจะต้องยืมผ่านระบบยืมทรัพยากรสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว

   3.2 ท่านจะต้องเซ็นรับหนังสือด้วยตนเอง

     

 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th