บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ

       บริการออนไลน์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทำเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ บริการต่างๆ มีดังนี้

  สั่งซื้อหนังสือ : แนะนำทรัพยากรเพื่อให้ห้องสมุดจัดซื้อ เช่น หนังสือ, ซีดี, ดีวีดี, วิดีโอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th